سنگ کیسه صفرا و درمان

قم، زاهدان، گرمسار و سمنان و بسیاری دیگر از شهرهای کویری ایران که خاک قلیایی(خاکی مملو از فلزات قلیایی خاکی)دارند، از جمله شهرهایی هستند که آب آنها از سختی بالایی برخوردار است، به طوری که در استانهای زاهدان و سمنان، سالانه چندین بار باید پوشالهای کولر را به علت اینکه مقدار فراوانی املاح روی آن رسوب کردهاست تعویض کرد. آنها نیز با او درخانقاه داخل گردیده ودرکتاب خانه وغیره اثاثیه حضرت دست اندازی کردند ، شیخ به عصای مبارک آنها را از خانقاه بیرون کشانید ؛ آنها با شمشیر خود بایشان حلمه می نمود حضرت به اعصای مبارک ازخود دفاع مینمودند تا اینکه دوباره با حضرت شیخ به مجادله مشغول شدند.

این منطقه وسیع بطور مجموعی دارای 22 قریه وتخمین 4020 خانه بوده نظر بوسعت آن یک حکومت درجه 3 را بنام حکومت ده سبز تشکیل داده و مستقیماٌ بمرکز ولایت کابل مربوط میباشد . 15. خود قریه ده سبز که تقریبا در20 کیلو متری آن واقع است ودارای تخمیناٌ 800 خانه میباشد. حضرت شیخ ثانی آنها را ازداخل خانقاه بیرون راند وهمینکه سرمبارک خود را از دروازه بیرون کردند آن دونفر نابکاران که دردو جانب دروازه ایستاده بودند سرمبارک ایشان به ضرب شمشیر ازتن جدا نمودند. بعضی از آنها جزء دسته سنگهای رسوبی و بعضی سنگهای دگرگونی محسوب میشوند. منابع زیرزمینی آب به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از آبهای سطحی و بارندگی تغذیه میشوند.

4. سلسله کوه صافی یا کوه ده سبز که استقامت شمال جنوب را تعقیب وبطول 28 کیلومتر چهارقله را تشکیل میدهد که سه قله آن بنام های کوه صافی ویکی بنام کوه دیکچه موسوم است وقله ای که درراس شرق جنوبی این قصبه مباشد ارتفاع آن 3200 متر است وقله های دیگر آن به ریزه کوهستان مربوط است. پایین افتادن سطح آبهای زیرزمینی به معنای خشک شدن مناطق پایین دست (مناطق با ارتفاع کمتر که آب جاری در لایههای آبدار تحت اثر جاذبه به سمت آنها جریان مییابند) و از بین رفتن چاهها، قناتها و چشمههای آن است. حکومتی است درجه 4 مربوط ولایت کابل که بین تخمین 69 درجه 22 و42 دقیقه 12 و56 ثانیه طول البلد شرقی و34 درجه 33 و39 ددقیقه و36 و48 ثانیه عرض البلد شمالی واقع است.

هرطرف این وادی با سرک های متهدد موتر رو مربوط میباشد وحاصلات زراعتی آنها بتوسط این سرکها بدون مشکلات به هرطرف نقل داده می شود وعلاوه بر سرک های موتر رو راه های گادی رو وپیاده رو معمولی نیز دربین قرا وقصبات آن وجود دارد وفعلاٌ یک شاهراه جدید بنام سرک تنگی غارو نیز درکنار دریای کابل که حدود جنوبی این منطقه را تشکیل میدهد تمدید شده وکوتاه ترین راه بین کابل وجلال آباد است . این وادی دربعضی حصص بتوسط جوی های متعدد که ازدریای کابل کشیده شده آبیاری شده وعلاوه برآن قسمت بیشتر زمین های زراعتی آن بذریعه کاریز ها آبیاری میگردد.

بیش از ۷۵٪ جرم یک انسان از آب تشکیل شدهاست و نیز بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشاندهاست ( نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع ) با وجود این حجم عظیم آب تنها دو درصد از آبهای کره زمین شیرین و قابل شرب است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمکها خصوصا نمک طعام غیر قابل استفادهاست. 3. درحصهء که دوشق میشود درشرق جنوبی آن یک وادی گک نشیب وفراز دار را تشکیل میدهد که دربین آن علاقهء تره خیل واقع است.

چون خاک آن مثبت وعلاوتا ازطرف دهاقین خوب تربیه میشود حاصلات زراعتی آن خیلی خوب بوده گندم، جو ، جواری، باقلی، مشنگ، رشقه ، شبدر ، برنج ، خربوزه ، وازسبزیجات پیاز، پالک ، سیر ، گندنه ، کاهو ، کچالو ، بادنجان رومی وسوسنی، کرم ، کدو، شلغم ، لبلبو ، خیار وغیره بصورت فراوان زرع میشود ، وحاصلات زمینی آن درحصص ده سبز بیشتر تربوز وخربوزه متنوع ازقبیل گرمه ، سرده ، سبز مغز، طلاقابل وترکستانی میباشد که دهاقین به تربیه آن دانسته هزارها جریب زمین را کشت وزراعت میکنند.

همان بود که با عیال واطفال خودهم وداع کرده همه آنها به حالت گریان ونالان والوداع گویان جانب بالاحصار حرکت کردند وحضرت شیخ به همراه دونفر مخلص ومریدان با اخلاص درخانقاه میبودند وآنچه ازتصانیف به معه اسباب وکتاب ها وغیره با خود نگه داشتند، چون لشکر نادرشاه افشار اطراف واکناف را گرفتند درپایمنار نیز یک فوج رسید که هیچکسی از اهالی را درآن قریه ندیدند . هردوسوال من به اجابت مقرون گردید که به استماع این خبر اهالی پایمنار ودیگر اطراف آن جمله مرده گان خود را درآنجا مدفون مینمودند که تاکنون همین رواج باقی مانده ودیگر خوارق ایشان ایکه حضرت معرفت پناه حقایق آگاه حضرت خواجه عبدالصمد کاگانی که مسکن ومرقد آبا واجداد شان درپایمنار است دررساله خود آورده است که دریک زمانی من درطلب پیر کامل ودریافت مردم صاحب دل نعره هل من مزید میزدم وآنچه درواردات ومکاشفات سیر می نمودم تسلی حاصل نمیشد.

برای اولین بار زمین شناسان انگلیسی(گریس باخ و هایدن) در افغانستان مرکزی وشمالی مشاهداتی انجام دادند وبعدها زمین شناسان فرانسوی، (فیورون و همکاران) در سالهای ۱۹۲۶-۱۹۵۱ مناطقی در اطراف کابل را نقشه برداری زمین شناسی نمودند. استاد هارولد یوری توانست برای اولین بار نمونه آب سنگین خالص را بهوسیله عمل الکترولیز بوجود آورد. 1. معدن آهن(قسم آهن مقناطیسی ) درکوه خاک لمبه درده سبز که دارای 72 فیصد آهن خالص میباشد. ازخاصان ومخلصان حضرت شیخ آمدند خون مبارک ایشان را جمع کرده درهمان جا که افتاده بودند دفن کرده بالای خون مبارک او گنبد اعمار نمودند وجسد مبارک شان بالای سر حضرت میر محمد فاضل علیه الرحمه جد مادری ایشان که شرح آن فوقا تذکار گردید به تاریخ پنج شنبه ماه ربیع الاول سنه یازده صدو پنجاه ویک به خاک سپرده شد.

گوهرها علاوه بر مزایا و خواص فوق ، دارای خاصیت دیگری هم هستند و آن کم یابی و پراکندگی معادنشان در نقاط مختلف و دور افتاده جهان است. یون کلسیم موجود در آب بر اثر ناتریم فسفات تبدیل به «تری فسفات کلسیم» میگردد و رسوب مینماید. منبع نامحدود آب شیرین، بخار آبهای موجود در جو است که به صورت باران و برف و تگرگ، ظاهر میشود. درجه سختی آب را از روی مقدار کلسیم و منیزیم موجود در آن تعیین میکنند.

منابع آب شیرین، رودخانهها، آبگیرها و بعضی از منابع آب زیر زمینی میباشند. آب وهوا: چون وادی وسعت کافی دارد لهذا اقلیمش آفتابی بوده هوایش معتدل است. گردن بندی از لاجورد به گردن بیاویزید، چون لاجورد عشق و دوستی را زیاد می کند. آب شیرین، به آبی گفته میشود که کمتر از ۰٫۵ در هر ۱۰۰ واحد، املاح نمکی غیر حل شدنی داشته باشد. اب شیرین: آبیاست که درصد املاح نمکی غیر حل شدنی آن بسیار کم و زلال باشد.

— برای درمان بیماریهای معده، روده و ورم معده بسیار مؤثر است. آب شور، روغن زیتون، سرکه سیب و درمان های خانگی این چنینی که توسط برخی پیشنهاد می شود اصلاً پشتوانه پزشکی و علمی ندارد. بطور کلی احتمال دفع سنگ های حالب توسط درمان دارویی، در سنگ هایی با اندازه کمتر از ۵ میلی متر و واقع در قسمت تحتانی حالب، ۹۰ % به بالا می باشد، در حالیکه احتمال دفع سنگ های بزرگتر از mm 10 و واقع در قسمت ابتدایی حالب، تنها ۱۰ % می باشد.

بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، حدود ۱٫۲ میلیارد نفر از مردم جهان(۱۸ درصد جمعیت جهانی)، از کمبود یا فقدان دسترسی به آب شیرین، رنج میبرند. بر همین اساس ما در این مقاله راه های پیشگیری سنگ کلیه را مورد بررسی قرار داده ایم تا شما با شناخت آن ها بتوانید در حفظ سلامت کلیه های خود قدمی بردارید. همچنين تورمالین سیاه ميتواند در برابر حسادتها و رشك ورزيدن هايى كه ما را احاطه كرده است در امان نگه دارد. به همین دلیل ، ما الماس S-Z را توصیه نمی کنیم. بنابراین به همان دلیل که لازم نیست از افراد عادی و غیر بیمار، سونوگرافی به عمل آورد(با آنکه ممکن است بسیاری از آنها دارای سنگهای صفراوی باشند)؛ بیماری که علایم او کاملاً بهبود یافته است نیز به انجام سونوگرافی نیازی ندارد.

همه را ازآب قدم مبارکشان میدانم مهتر را همان طوریکه حضرت شیخ فرموده بودند بهتر دیدم وبعضی اوقات حضرت شیخ درحالت سکر ویا درصحومی فرمودند: که جوان مردان نمیرند هرگاه ازیک صورت جامه بدل کنند به صورت دیگر ظهور مینمایند . از تاریخکار دنیا داری مهتر به درجه رسید که مالک دولت بی پایان گردیده وبراین فقیر هرچه واردات غیبی وکرامات ظاهر میشود . درآنجاییکه پابرهنه درزمین نم آلود قدم نهاده بودند ؛ آب باران درهرقدم مبارک شان جمع شده بود؛ به من امر نمودند که ازاین آب بنوش ؛ من به ارادات تمام از آن آبیکه درقدم های مبارک شان جمع شده بود نوشیدم ، چون سر برداشتم ؛ مشاهده نمودم که کشف عالم ملکوت برمن ظاهر گردیده واسرار حقیقت بالکل برمن منکشف شد وآنچه اراده نموده بودم دلم میخواست کامیاب گردیده ام وتسکین خاطر گردیده وبه قدری ازآب که یک اندازه گرد آلود هم شده بود آنرا به مهتر نام خواجه چشتی نیز حواله کردم که تو نیز بخور مهتر آن آب با نیز نوشیده چونکه سر برداشت حضرت شیخ فرمودند: مهتر بود بهتر شدی.

در طول تاریخ الماس همواره به عنوان “پادشاه سنگهای قیمتی” نزد افراد ثروتمند شناخته شده بوده و چه بصورت تراشیده یا نتراشیده از آن در زیورآلات خود استفاده می کردند. برخی از غذاهای دارای چربی یا کلسترول، احتمال بیشتری دارد که کیسه صفرا را ملتهب کرده یا باعث ایجاد سنگ کیسه صفرا شوند. نوشیدن آن همراه صبحانه یا پس از ناهار تاثیر بهتری دارد و به هضم بهتر نیز کمک میکند. یا ممکن است علائم تا زمانی که سنگ کلیه شما حرکت نکند شروع نشود. علی رغم فواید آب سخت برای بدن سختی بیش از حد آب نیز مضراتی دارد که مهمترین آن تشدید پدیده تولید سنگ کلیه به دلیل رسوب یونهای معلق در کلیه میشود.

سنگ کلیه ای که مجرای حالب (لولهای که کلیه را به مثانه وصل میکند) را مسدود میکند و میتواند باعث عفونت کلیه شود. یشم علاوه بر این که نماد وضعیت و ماده ای است که در تمام طول تاریخ شکل می گیرد، برای بسیاری از خواص فیزیکی و معنوی اش مورد احترام بوده است. البته باید توجه داشته باشید که این سنگ قدرت زیادی دارد و ممکن است فرد نتیجه ای را بگیرد که خواستار آن نبوده است! صبح روز بعد ، شما معمولاً باید گویهای نرم سبز یا قهوهای را در مدفوع ببینید . قبل از انجام کارهای کثیف یا تمیزکاری، انگشتر توپاز خود را بردارید.

دیدگاهتان را بنویسید