کدام استان دارای معادن اورانیوم است اجتماعی ششم – ❤️ هاب گرام

خواجه اسحاق ختلانی نیز با وی همکاری کرد ولی پس از آنکه شکست خورد، محبوس شد و خواجه اسحاق به امر شاهرخ در ۸۲۶ به قتل رسید (شوشتری ، ج ۲، ص ۱۴۴ـ ۱۴۸). در دورة قاجاریه یکی از مشایخ این سلسله به نام شیخ عبیداللّه (متوفی ۱۳۱۰)، در ایران و در قلمرو عثمانی ، قیامی را بر ضد حکومتهای وقت رهبری کرد، ولی سرانجام پس از سه سال مبارزه ، این قیامها با همکاری دولت ایران و ترکیه سرکوب شد و شیخ عبیداللّه نیز زندانی و سپس به حجاز تبعید گردید (توکلی ، ص ۱۸۳ـ۱۸۷).بسیاری از مشایخ سلسلة قادریه اهل کردستان عراق اند و برخی از آنها در هر دو سلسلة نقشبندیه و قادریه سمت ارشاد دارند (همان ، ص ۱۹۲ـ۱۹۳؛ سلطانی ، ج ۹، ص ۲۵۵).سلسلة خاکسار جلالی .

برخی دیگر از شخصیتهای مهم این سلسله عبارت اند از: شیخ نجم الدین رازی (متوفی ۶۵۴) مشهور به دایه ، مرجوع کنید بهلف کتاب مشهور مرصادالعباد ؛ عزیزالدین نسفی (متوفی بین سالهای ۶۸۰ تا ۶۹۹) صاحب انسان کامل ؛ بهاءالدین محمد ولد، پدر مولوی ؛ شیخ نورالدین عبدالرحمان اسفراینی (متوفی ۶۹۵)؛ شیخ علاءالدوله سمنانی (متوفی ۷۳۶)؛ و امیر سیدعلی همدانی معروف به علی ثانی (متوفی ۷۸۶؛ زرین کوب ، ص ۹۸، ۱۰۵، ۱۶۹؛ مدیرشانه چی ، ص ۲۵۶، ۲۶۰؛ لباف خانیکی ، ص ۲۵۱).نکتة مهم و اصلی در بارة سلسلة کبرویه این است که خلفای آن غالباً به تشیع منسوب یا مربوط شده اند (زرین کوب ، ص ۸۸)، از جمله در یکی از آثار سعدالدین حمویه (ص ۱۳۷ـ ۱۳۸) به پیوند ولایت و نبوت اشاره شده و مرید وی ، نسفی (ص ۳۲۰ـ۳۲۱)، از سعدالدین حمویه نقل کرده است که نام ولیّ در امت محمد منحصر به دوازده تن است و ولیّ آخر که ولیّ دوازدهم باشد، خاتم اولیاست و مهدی و صاحب زمان نام اوست .

وی از علویان آمل ، و در فقه و کلام شاگرد فخرالمحققین حلی (آملی ، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۵۳۱) و در تصوف مرید شیخ نورالدین تهرانی اصفهانی (همان ، ج ۱، ص ۵۳۰) و احتمالاً محمدبن ابی بکر سمنانی (همان ، ج ۱، ص ۵۲۱) بود که هر دو از مشایخ سلسلة کبرویه بودند. وی از این طریق بر شرایط اقتصادی و اجتماعی ماوراءالنهر، بویژه سمرقند و تاشکند و هرات ، تأثیر گذاشت و حتی در رابطة میان مرید و شیخ تغییراتی پدید آورد (برای اطلاع در بارة نظام حمایتی عبیداللّه احرار رجوع کنید به گراس ، ۱۹۹۹ ب ، ص ۴۷، ۵۹ ـ۶۰).

گرچه قیام شیخ منصور اشرمه شکست خورد و وی دستگیر و در زندان اشلسبورگ اعدام شد، سنّت مبارزة او را دیگر مریدان نقشبندیه در سدة بعد ادامه دادند (برای اطلاع بیشتر در بارة منصور اشرمه رجوع کنید به د. آثار وی در تصوف به زبان فارسی همواره مورد توجه مرجوع کنید بهلفان صوفی بوده و حتی لوایح وی حدود سه قرن قبل در جریان نفوذ نقشبندیه به چین به زبان چینی ترجمه شده است ( رجوع کنید به موراتا، ص ۳۱ـ۳۵).سلسلة نقشبندیه در زمان شیخ احمد سرهندی (سهرندی ) که وی را مجدد الف ثانی (۹۷۱ـ۱۰۳۴) خوانده اند با نام سلسلة مجددی در هند تجدید و احیا شد، ولی در این ایام که مقارن حکومت صفویه بود، در ایران نفوذ نیافت (زرین کوب ، ص ۲۱۱ـ۲۱۳؛ نیز رجوع کنید به بخش ۵: تصوف در شبه قارة هند).

این سلسله ، چنانکه گفته شد، منسوب به سیدعبداللّه برزش آبادی است و در اوایل حکومت صفویه ابتدا در خراسان و سپس در شیراز رواج یافت . تصوف در ماوراءالنهر، به رغم داشتن وجوه مشترک با تصوف در خراسان ، به سبب موقعیت فرهنگی آسیای مرکزی ویژگیهایی متفاوت یافت ؛ از جمله ، آیین بودا تأثیر بسزایی بر آن نهاد. شامل رهبر نهضت «مریدان » بود و به سبب رهبری فره مند وی ، تصوف در میان قبایل کوه نشین قفقاز، بویژه آوارها و چچنها، نفوذ و قدرتی فراوان یافت (برای اطلاع بیشتر در بارة شامل رجوع کنید به د.

برخی صوفیان اعتقاد داشتند که خضر را در آنجا دیده اند و از طرف او مأمور تبلیغ تصوف در آنجا شده اند ( رجوع کنید به صدیقی علوی ، ص ۳۸ـ۳۹،۴۱). در واقع وقتی مایع ذخیره شده در کیسه صفرا به قطعاتی از مواد جامد (شبیه سنگ سخت شده) تبدیل شود، سنگهای کیسه صفرا شکل میگیرند.ماندن سنگها در کیسه صفرا ممکن است با علائمی ظاهر شود اما در برخی موارد هم بدون علامت باقی میماند، اگر سنگها به طرف خارج کیسه صفرا حرکت کنند درد یا عفونت در شخص مبتلا دیده میشوند. به نام «محوطة ملاّ یان » ساخته شد که مزار خواجه عبیداللّه نیز در آن واقع شده است (احرار، همان مقدمه ، ص ۱ـ۳؛ برای اطلاع بیشتر در بارة ساختار و نحوة ادارة این مرکز رجوع کنید به پال ، ص ۵۴۲ به بعد).در سدة دهم ، سلسلة نقشبندیه در هیئت شیوخ جویباری (نام محله ای در بخارا) ــ که از نوادگان عبیداللّه احرار (همان ، ص ۵۴۵؛ ایرانیکا ، ذیل «ده بیدیه ») و از پیروان سلسلة ده بیدیه بودند ــ گسترش بیشتری یافت .

این سلسله در مناطق سنّی نشین ایران دارای شاخه های متعدد است که از مهمترین آنها شاخة طالبانی قادری و مرجوع کنید بهسس آن ملامحمود زنگنه طالبانی کرکوکی (متوفی ۱۲۱۵) است (سلطانی ، ج ۹، ص ۲۵۶ـ۳۴۹). در ایران نیز تا قرن نهم پیروانی داشت و بعدها از قرن دوازدهم به کوشش شیخ اسماعیل ولیانی (متوفی ۱۱۵۸)، که از مروّجان سلسلة قادری برزنجی بود، در کرمانشاه و بخصوص در کردستان پیروان بسیاری پیدا کرد ( رجوع کنید به توکلی ، ص ۱۸۳ـ۲۱۹؛ سلطانی ، ج ۹، ص ۲۴۳، ۲۴۶ـ۲۴۷).

• ناحیه ای که مو از آن برداشته می شود را به مدت 5 تا 10 دقیقه با آب گرم خیس کنید . علیرغم این واقعیت که کریستال درمانی در سالهای اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده است و طرفداران زیادی دارد، این روش درمانی جایگزین مورد تأیید پزشکان و دانشمندان نیست. صفرا در کبد ساخته می شودد و سپس در کیسه صفرا ذخیره می شود تا وقتی که بدن نیاز به هضم چربیها پیدا کند. توپاز با خواص روحی و جسمی بی نظیر را یک سنگ هوشمند می دانند چون قادر است انرژی را به محل های خاصی از بدن که نیاز است هدایت کند.

در ۱۰۲۸، یلنگتوش بی (متوفی ۱۰۶۶)، مرید خواجه محمد هاشم ، در جوار مقبرة جدش (مخدوم اعظم ) خانقاه و مسجدی بنا کرد (توگان ، ص ۲۲). پس از او کرم علیشاه به تهران آمد و مستوفی الممالک وزیر محمدشاه قاجار مرید وی شد و در دِه ونک برای آنها خانقاهی ساخت (منجمی ، ص ۴۰؛ سلطانی ، ج ۹، ص ۳۷۹، ۳۸۵ـ۳۸۶).سلسلة خاکسار جلالی به دو دستة مهم تقسیم می شود: معصوم علی شاهی و غلامعلی شاهی . خاکساریها عرفایی مانند سیدمحمد گیسودراز، تاج الدین زاهد گیلانی و سیدجلال الدین حیدر را از مشایخ خود می دانند و بخصوص برای شخص اخیر احترام بسیاری قائل اند و برخی او را سر سلسلة خاکسار جلالی می دانند (منجمی ، ص ۲۷ـ۳۵؛ سلطانی ، ص ۳۸۰).

در برخی فرهنگها این اعتقاد وجود دارد که این سنگ برای درمان بیماریهای چشمی موثر است. انواع سنگ های توپاز در مناطق مختلف دنیا وجود دارند که به معرفی آن ها می پردازیم . الیگوسن بوده ودر منطقه ارسباران با وسعتی بیش از 800 کیلومتر مربع بصورت توده بزرگ و کوچکی پراکنده اند وسنگ های قدیمی تراز خود را قطع کرده اند و اغلب به داخل سنگ های آتش فشانی ائوسن تزریق شده و اثرات دگرسانی در روی سنگ های ائوسن بجا گذاشته اند و خود نیز تحت تاثیر فازهای آلپی جوان قرار گرفته اند و اینک خلاصه ای از توده های نفوذی بزرگ منطقه در ذیل تشریح میگردد.

سابقة تصوف در این منطقه به دورة نفوذ خرقه پوشان ترکستان بازمی گردد. این ارسال در هر متراژی که داشته باشید امکان پذیر است. این تصوف با تصوف رایج در ماوراءالنهر، که در سمرقند و بخارا و خوارزم در میان پیشه وران به وجود آمده بود، تفاوت داشت ( رجوع کنید به ادامة مقاله ).به نظر می رسد تا پیش از قرن هشتم گرایش به تصوف در ماوراءالنهر به صورتهای گوناگونی وجود داشته است ، اما از قرن هشتم به بعد سلسله های صوفیانه در این منطقه شکل گرفتند. مطهر علیشاه جانشینی معرفی نکرد و پس از او مشایخی که از وی اجازه داشتند در مناطق گوناگون به تبلیغ و ترویج این سلسله پرداختند ( رجوع کنید به همان ، ص ۴۹ـ۵۰).اهل حق .

مهمترین کتاب او آیات الولایة در تفسیر قرآن است . نخستین و مهمترین سلسلة صوفیانة ماوراءالنهر، نقشبندیه است . بخارا از مهمترین مراکز تصوف در ماوراءالنهر بود. ماوراءالنهر مرکز تلاقی ادیان و فرهنگهای مهم آسیایی (نیکلسون ، مقدمة ابوالعلا عفیفی ، ص ۱۸) و وارث فرهنگ مانوی در درة فرغانه و غربیترین مرز سرزمینهای بودایی نشین بود. مجدالاشراف متولی مزار شاه چراغ شیراز بود. پس از وی فرزندش مجدالاشراف (متوفی ۱۳۳۱) جانشین او شد. پس از او نیز دو تن دعوی جانشینی داشتند که رشتة معروفتر به میرزا ابوالقاسم شریفی ، معروف به میرزابابا و متخلص به راز (متوفی ۱۲۸۶)، رسید.

او و جانشینانش که در نشر مذهب شیعه در قرن نهم و بعد از آن سهم بسیار داشتند، مقدّم بر صفویه در فکر قیام بر ضد سلطان وقت (شاهرخ گورکانی ) و تأسیس حکومت صوفی شیعی بودند. نقشبندیان در سدة سیزدهم / نوزدهم در اقدامات استقلال طلبانه در ماوراءالنهر شرکت داشتند؛ از جمله در قیام «درة چرچیک » در ۱۲۸۹/ ۱۸۷۲، به رهبری خوجه ایشان قول قَره ؛ در نهضت ترکمانان در آخال تَکه در ۱۲۹۸/ ۱۸۸۱ به رهبری شیخ قربان مراد نقشبندی مشهور به قربان میرات یا دوکچی ایشان که به شکست انجامید؛ و در شورشی که در ۱۳۱۶/ ۱۸۹۸ به سرکردگی محمدعلی (مَدْلی ) ایشان در اَنْدیجان به پا شد (آکینر، ص ۳۹۵؛ بنیگسن و ویمبوش ، ۱۳۷۸ ش ، ص ۴۶).تصوف ، بویژه سلسلة نقشبندیه ، در اشاعة اسلام در قرقیزستان نیز نقش بسزایی داشته است .

برای مثال در افراد مبتلا به بیماری پسوریازیس استفاده از سنگ پا باعث تشدید روند بیماری می شود. تقریبا تمام افرادی که کلیههای سنگ ساز دارند؛ در معرض خطر ابتلا به بیماری فشار خون و بیماریهای کلیوی هستند. این میوه نه تنها سنگ صفرا را از بین میبرد بلکه از شکلگیری مجدد آنجلوگیری میکند؛ همچنین از درد در زمان عود بیماری میکاهد. به هر حال ، پوست شما به شدت برای دیگران قابل مشاهده است و اگر پوست شما در بهترین حالت ظاهر نیست ، احساس پایین و اعتماد به نفس کمتری در بین شما وجود دارد.

با این حال ، این ممکن است همان ذخایر معدنیای باشد که در “تاریخ طبیعی” پلینی ، در قرن اول میلادی ، به عنوان smaragdus (سنگ های سبز) از باختریا نوشته شده است. تهیه این گونه الماس ها صرفا جنبه علمی داشته و در حال حاضر در صنعت مورد استفاده نیستند. تالكي كه در صنعت بكار ميرود از نظر كاني شناسي علاوه بر كاني تالك، شامل طيف وسيعي از كانيها ميشود نظير: پيروفيليت، سرپانتين، آنتوفيليت، كلريت، ترموليت و آكتينوليت، از طرف ديگر خود كاني تالك به توجه به تركيب كاني شناسي، شكل ظاهري، درجه خلوص و كاربرد آن در صنعت، انواع متفاوتي دارد مانند: استئاتيت، سنگ صابون، پات استون، رنسلائريت، گچ خياطي، لاوا، تالك مخلوط، تالك رشتهاي و تالك نرم – ورقهاي.

دیدگاهتان را بنویسید